รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
น.3 ชด.(กป.)1488/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบรายปี ประจำปี 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 9 มกราคม 2563
น.1 ชส.(บง.)2531/2562 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 26 ธันวาคม 2562 ถึง 6 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2563
กบย.13/2562 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงป้าย PEA ที่อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 9 มกราคม 2563
น.1กกค.(จค.)(ซปก.)(e-bid)01/2563 AAJ-ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Cut& Turn (สฟ.ดอยสะเก็ด-สฟ.แม่ริม)-สฟ.สันทราย 2 จ.เชียงใหม่ ตาม คพจ.1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 ธันวาคม 2562 ถึง 7 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 มกราคม 2563
กฟภ.กจน.ป(ผ)-074-2562 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบไฟฟ้า 115 เควี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 ธันวาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2563
น.3กบญ.(จซ.)EB6/2563 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 14 มกราคม 2563
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2561 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 37,421 ลูก และ 220 กิโลนิวตัน จำนวน 14,755 ลูก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 ธันวาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2563
น.3กบญ.(จซ.)EB5/2563 ประกวดราคาซื้อจัอซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 ธันวาคม 2562 ถึง 23 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 24 ธันวาคม 2562
กฟภ.กจน.ป(ด)-002.2-2561 ดรอพเอาท์ฟิวส์เอาท์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 ธันวาคม 2562 ถึง 16 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 มกราคม 2563
กฟภ.กจน.ป(ด)-002.1-2561 ดรอพเอาท์ฟิวส์เอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 16 ธันวาคม 2562 ถึง 16 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 มกราคม 2563
ก.2 อ.นฒ.(กป.) 1485/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ลีพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 23 ธันวาคม 2562
น.3 ลมก.(กป.)357/62 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 ธันวาคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 19 ธันวาคม 2562
ก.1ปนอ.(บป)555/62 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ ประจำปี 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 ธันวาคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 19 ธันวาคม 2562
กบย.12/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุง - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน พื้น ผนัง ประตูโรงซ่อมหม้อแปลง เพิ่มประตูทางเข้า - ออกอาคาร และต่อเติมโรงเก็บขดลวด ที่กองหม้อแปลง อาคาร ๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 ธันวาคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 19 ธันวาคม 2562
ผจก.กฟส.อ.บทง.ลว. 28 พ.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง แยกหนองเสม็ด - สฟฟ.บ่อทอง(ฝั่งซ้าย)ตอนที่1 หมายเลขงาน P-TDD01.1-H-BOTD0.9101 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 11 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 12 ธันวาคม 2562
ผจก.กฟส.อ.บทง.ลว. 28 พ.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง แยกหนองเสม็ด - สฟฟ.บ่อทอง(ฝั่งซ้าย)ตอนที่3 หมายเลขงาน P-TDD01.1-H-BOTD0.9103 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 12 ธันวาคม 2562
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว. 28 พ.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.บ่อทอง-ทล.3340กม..13+000(ฝั่งขวา)ตอนที่2 หมายเลขงาน P-TDD01.1-H-BOTD0.9106 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 9 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 11 ธันวาคม 2562
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว. 28 พ.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.บ่อทอง-ทล.3340กม..13+000(ฝั่งขวา)ตอนที่1 หมายเลขงาน P-TDD01.1-H-BOTD0.9105 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 9 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 12 ธันวาคม 2562
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว. 28 พ.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง แยกหนองเสม็ด - สฟฟ.บ่อทอง(ฝั่งซ้าย)ตอนที่2 หมายเลขงาน P-TDD01.1-H-BOTD0.9102 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 9 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 11 ธันวาคม 2562
กฟภ.-กผร.-002/2562 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่ฐาน (Base Map) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา: 20 ธันวาคม 2562