รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ต.3-กอก.(บห.)001/2563 จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาด ภายใน สฟต.3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 21 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-028/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทเหล็กรูปรางน้ำ,เหล็กฉาก,ก้านสมอบก,เหล็กแขวนท่อพีวีซี,เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง,สลักห่วง,แผ่นห่วง,กายทิมเบิ้ล,กราวด์ร็อค,ยูแคล้มป์,กราวด์วายแคล้มป์ จำนวน 16 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-028/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 ตุลาคม 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 22 ตุลาคม 2563
S1(B)ModernWH(I)029/2563 ประกวดราคาจัดซื้อ Digital Weight Scale (Modern WH) จำนวน 5 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 21 ตุลาคม 2563
S1(B)POLE(C)021/2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 พฤศจิกายน 2563
น.3 กฟส.อ.วร.(กป)35356/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ช่วง ทางแยกเข้าวิเชียรบุรี (สายเก่า) ถึง หน้าโรงพยาบาลบึงสามพัน (BSH02) จุดที่ 2 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 ตุลาคม 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 ตุลาคม 2563
ฉ.3กกค.(ยค.)ปก.014/2563 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะตามแผนการเช่ายานพาหนะปี2564-2569 จำนวน 4 รายการ รวม 58 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 ตุลาคม 2563 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 12 พฤศจิกายน 2563
S(B)Transformers(C)022/2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) หม้อแปลง จำนวน ๑๐ รายการ (Price Performance) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 พฤศจิกายน 2563
ก.2 อ.นฒ.(กป.) 35516/2563 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน บริษัท ปารมี วิลเลจ จำกัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016-2563 จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 37,430 ชุด และ Type 4 จำนวน 2,447 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 ตุลาคม 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 11 พฤศจิกายน 2563
น.3 นว.(กส.)-160/2563 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า กฟผ. - จุดแบ่งเขต บ.ถนนโค้ง (จุดที่1) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 ตุลาคม 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 6 ตุลาคม 2563
ซป.ฉ.1 (จซ) 32/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ 115kV สำหรับใช้งานสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 ตุลาคม 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 ตุลาคม 2563
PEA-M(E)-137/2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดินกลุ่มกับดักฟ้าผ่า สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 ตุลาคม 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 ตุลาคม 2563
PEA-I(F)-134/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้สถานีไฟฟ้าหนองใหญ่ 2 (ชั่วคราว)
จ.ชลบุรี งบประมาณประจำปี 2563 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 กบษ.(บฟ.)36410/2563 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองใหญ่ 2 (ชั่วคราว) จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 กบษ.(บฟ.)36409/2563 ซื้อ Disconnecting Switch 115 kV , Circuit Breaker 115 kV และ Current Transformer 115 kV สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองใหญ่ 2 (ชั่วคราว) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 19 ตุลาคม 2563
จ.ฉ.2อจ.(บห.)0341/63 จัดซื้ออาคารสำเร็จรูปถอดประกอบได้ ติดตั้งที่ กฟย.ลืออำนาจ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 ตุลาคม 2563 ถึง 13 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 17 กันยายน 2563
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-023/2563 วงเงินงบประมาณ 16,137,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,129,646.00 บาท รวมทั้งสิ้น 17,267,446.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 7 รหัสพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รหัสที่ 1 เสาคอนกรีต 8 เมตร จำนวน 4,000 ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,265,920.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสที่ 2 เสาคอนกรีต 9 เมตร จำนวน 2,400 ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,889,472.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสที่ 3 เสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 900 ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,336,389.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสที่ 4 สมอบก 550x550x150 มม. จำนวน 2,900 แผ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 552,334.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสที่ 5 คอน 100x100x2,500 MM. จำนวน 1,000 ท่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,100.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสที่ 6 คอน 120x120x2,000 MM. จำนวน 900 ท่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,019.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสที่ 7 คอน 120x120x2,500 MM. จำนวน 400 ท่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,212.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 ตุลาคม 2563 ถึง 28 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ตุลาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-P-112-2563 จัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-112-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 19 ตุลาคม 2563
63I011B245 จ้างเหมาตัวแทนปฏิบัติงานตามระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก (เลขที่อ้างอิง 63I011B245) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กกค.(จค.) ป.ก. 020/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบ 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน รองรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (Motorway) และรถไฟความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 28 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ตุลาคม 2563