รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ก.2 กบษ.(บฟ.)255/2564 จัดซื้อไม้ชักฟิวส์ จำนวน 27 ชุด ตามแผนงานจัดสรรครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุง และบำรุงรักษา ปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)2/2564 AAJ-จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และ แรงต่ำ บ้านทุ่งเกลี้ยง - จุดผ่านแดนถาวร ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
63IACEB307 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติมทดแทน ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (ปี2560-ปี2564) ประจำปี 2563 ของ ผปฮ.กบษ.ฝปบ.ก.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2564
63IACEB307 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติมทดแทน ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (ปี2560-ปี2564) ประจำปี 2563 ของ ผปฮ.กบษ.ฝปบ.ก.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 20 มกราคม 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2564
ต.2กวว.(ป.)1/2564 จัดซื้อเครื่องมือประจำห้องทดสอบ จำนวน 11 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 2 กุมภาพันธ์ 2564
ก.2 บนบ.(กส.) 22/2564 จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท 9999 กรุ๊ป จำกัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
S1(B)ModernWH(I)029/2563 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Digital Weight Scale (Modern WH) จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
น.3 นมง.(บง.)76/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรม (Invoice Notification System INSx) ในพื้นที่ กฟส.อ.นมง.และ กฟย.คจ. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
S1(B)POLE(P)016/2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2564 จำนวน 7 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2564 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 18 กุมภาพันธ์ 2564
กบญ.ก.1(B)-P-036-2564 จัดซื้อพัสดุรอง ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ จำนวน 1,300 ชุด ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-036-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-019-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-019-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 19 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
PEA-TDDP.1(F)-015/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 (Outgoing) 4 วงจร จ.พระนครศรีอยุธยา งบ คพจ.1 (กลุ่มอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 18 รายการ)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
ต.1ทซ.(กส.)014/2564 ลว. 15 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างค่าแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย สปก.แปลงที่83 (สหไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
PEA-M(G)-174/2563 ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มกราคม 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 2 กุมภาพันธ์ 2564
น.3คสร.(คพ.)EB1/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งาน งบ คพจ.2 ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-006-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 200,000 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-006-2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-005-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ลวดอลูมิเนียมแบน จำนวน 24,000 กก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(ฺB)-M-005-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 18 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
น.3สห.(คพ.)52/2564 จัดซื้อชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ชิ้น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
ก.2 กกค. (ยค.) 1/2564 จัดเช่ารถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ชับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 9 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 15 กุมภาพันธ์ 2564
ซป.ฉ.1 (จซ) 13/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ 115 kV สำหรับใช้งานสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 13/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564