รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
น.3 ลมส.(ปบ.)-1010/2564 งานจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อ เพื่อป้องกันพายุ แผนง่นเชิงป้องกันระบบจำหน่าย 22 เค.วี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 มิถุนายน 2564
ต.3กกค.(ยธ)ebid08/2564 จ้างตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในพื้นที่ ชั้นที่ 1 ที่ กฟส.พังลา จ.สงขลา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มิถุนายน 2564
ก.3 กจ.(กส) 608/2564 ปรับปรุงลานคสล. ที่แผนกคลังพัสดุ กฟจ.กาญจนบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มิถุนายน 2564
น.3กฟส.อ.ทลง.-443/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์แก้ไฟขนาด 9.00 เมตร x 6.00 เมตร ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 มิถุนายน 2564
892/64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง) งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงแยกสันติสุข ปากทางเข้าเทศบาล 3 (ฝั่งสถานีไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
ก.2 กกค.(ยธ.)1622/2564 ปรับปรุงรั้วรอบสำนักงาน ที่ กฟก.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 15 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มิถุนายน 2564
กบย.2/2564 งานปรับปรุงประตูอัตโนมัติที่ชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มิถุนายน 2564
มพย.บป.(จ)0008/2564 จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)079D/2564 ประกวดราคาซื้อยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ตามแผนงานจัดหาพัสดุรองงานงบผู้ใช้ไฟและงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๗๙D/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 มิถุนายน 2564
64I031B054 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 19 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 2 มีนาคม 2564
PEA(S2)กบญ.027/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทสายไฟ จำนวน 1 รายการ ของ กฟต.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มิถุนายน 2564
ก2 กรส.(รอ.)1489/2564 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป(ถอดประกอบได้) พร้อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้งานที่ กรส.(ก2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 มิถุนายน 2564
ก2 กรส.(รอ.)1489/2564 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป(ถอดประกอบได้) พร้อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้งานที่ กรส.(ก2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 มิถุนายน 2564
ฉ.3 กรส.(รส.) EDB001 ประกวดราคาจัดหาพร้อมติดตั้งจอ LED พร้อมอุปกรณ์ ประกอบการติดตั้ง ที่ใช้งาน ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ. นครราชสีมา เพื่อใช้ สำหรับการนําเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในการประชุมชี้แจง หรือเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร โดยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการติดตั้งจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของมาตรฐานที่กำหนด หรือได้รับ การรับรองจากสถาบันฯ ที่เชื่อถือได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
PEA-TSDP.9.3(E)-073/2564 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไปงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Cut and Turn [สถานีไฟฟ้าแรงสูงจันทบุรี (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าขลุง] - สถานีไฟฟ้าจันทบุรี 2 จ.จันทบุรี ตาม คพส.9.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จํานวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14/2564) ตาม โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 มิถุนายน 2564
ก.1กฟจ.ปจ.(กส)2388 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ปรับปรุงไลน์เมน BSG10 บริเวณโรงสูบน้ำบ้านอินทนิน - หน้าการเคหะ อ.เมือง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มิถุนายน 2564
PEA-M(F)-070/2564 ประกวดราคาซื้อลูกถ้วย Composite Suspension Insulator เพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ให้กับสถานีไฟฟ้าบริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
จร.06/2564 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ (บริษัทเอ็มไพร์สตีล) และตัดจ่ายหน้าสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มิถุนายน 2564 ถึง 9 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 12 กรกฎาคม 2564
จร.02/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงคง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 14 กรกฎาคม 2564