รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
PEA-M(A)-149/2562 จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 4 มีนาคม 2563 ถึง 19 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 มีนาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-025-2562 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 3 มีนาคม 2563 ถึง 19 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 มีนาคม 2563
น.3 นว.(กส.)-164/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ้านทับกฤช - อ.ชุมแสง (ฝั่งซ้าย) จุดที่ 3 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มีนาคม 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 12 มีนาคม 2563
น.3 นว.(กส.)-152/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านหนองกระเจา - บ้านวังโพง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มีนาคม 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 12 มีนาคม 2563
น.3 นว.(กส.)-145/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบ ช่วง สามแยกชุมแสง - บ้านหัวกระทุ่ม (จุดที่1) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มีนาคม 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 12 มีนาคม 2563
EB(กบษ.)-04/2563 จัดซื้อ Load Break Tool ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มีนาคม 2563 ถึง 9 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 10 มีนาคม 2563
PEA(S2)ภก.(บห.)070/2563 จัดซื้อพัสดุประเภทล่อฟ้า และดรอพเอาท์ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มีนาคม 2563 ถึง 9 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 10 มีนาคม 2563
ก.1กฟอ.ลลก.(กส) 583/2563 จ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ในพื้นที่ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว - ช่วงข้ามถนน CD ROAD (จุดที่ 5) แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มีนาคม 2563 ถึง 9 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 10 มีนาคม 2563
ก.1กฟอ.ลลก.(กส) 582/2563 จ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน ระบบ 22 เควี โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก ในพื้นที่ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว-ช่วงข้ามถนนหน้าหมู่บ้านขจีนุช (จุดที่ 4) แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มีนาคม 2563 ถึง 9 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 10 มีนาคม 2563
กคบ.9-10-2563 จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mobile ขนาด 300 กว. จำนวน 4 เครื่อง และขนาด 500 กว. จำนวน 4 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 17 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 18 มีนาคม 2563
ต.1กฟอ.ปบ.(กส.)1082/2563 จ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าและผู้พิการภายนอกอาคารสำนักงานที่ กฟย.ปากน้ำปราณ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 มีนาคม 2563
ก.2 มพย.-กส.(จ)081/2563 ประกวดราคาจัดทำอาคารสำเร็จรูป(ถอดประกอบได้)ขนาด7.20x12.00 ม.ที่ กฟฟ.เมืองพัทยา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 6 มีนาคม 2563
กฟภ.กจน.ป(ช)-014-2563 อากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 10 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 11 มีนาคม 2563
กฟภ.กจน.ป(ช)-066-2562 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดด้านความปลอดภัยและหุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 9 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 11 มีนาคม 2563
ก.2กล.(กส.)1015/2563 การจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงาน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเขาชะเมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 5 มีนาคม 2563
PEA(SM)-CM-001/2563 จัดซื้อ เครื่องมือปอกสายเคเบิลใต้ดินและเซาะร่อง ขนาด 800 ต.มม.(ชนิดไม่ตัดสาย) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา: 2 มีนาคม 2563
C3IAHชช.009/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 12 รายการ งบ คพจ.1 แผนงานที่ 4 ปี 2562 (C3IAHชช.009/2563) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา: 25 กุมภาพันธ์ 2563
กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2563 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) WITH HANGER จำนวน 4 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา: 20 กุมภาพันธ์ 2563
น.2 กบษ.(บฟ.)-EB-010/2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ไม่มีรหัสพัสดุ) รองรับงานรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานีไฟฟ้าน่าน 2 (ชั่วคราว) จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา: 19 กุมภาพันธ์ 2563
กฟภ.กจน.ป(มต)-085.1-2563 ประกวดราคาซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 6 มีนาคม 2563