รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
น.3 ชด.(กป.)35410/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 จ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย สฟฟ.ชนแดน-แยกซับพุทรา (จุด 1) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-กบษ-187-2563 จัดซื้อเคเบิ้ลใต้ดิน ทองแดง 22 เควี 1x240 ต.มม. จำนวน 1,020 เมตร เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ในระบบจำหน่าย 22 KV ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)027D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบปักเสา ประกอบสายยึดโยง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน 4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)027D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)026D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)026D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)030D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มลวดอลูมิเนียม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)030D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)031D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบโลหะติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)031D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)025D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ติดตั้งล่อฟ้า ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)025D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)028D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน 4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)028D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ก.ก.2กบญ.(จซ)024D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)024D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ)023D/2563 ซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 จำนวน 6 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 5 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
ก.2 กฟอ.บฉ.(ปบ.)35389/2563 จัดจ้างผลิตนวัตกรรม เครื่องมือปลด-สับสวิตช์แรงต่ำ (Low Tension Switch Grip Head and Remover Tool) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2563 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 กันยายน 2563 ถึง 8 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 9 ตุลาคม 2563
S๑(B)Surge Arresters(C)๐๓๐/๒๕๖๓ จัดซื้อพัสดุหลักปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ล่อฟ้า จำนวน ๓ รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(บต)-002-2563 จัดจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขตู้รับชำระเงินอัติโนมัติ PEA GENIUS II จำนวน 16 ตู้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 กันยายน 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2563
ฉ.2(บห.)35251/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง,เชื่อมโยงระบบจำหน่ายช่วง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์-เขตแบ่งแดน อ.ภูพาน จ.สกลนคร ( คพจ.1 ) ประจำปี 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 กันยายน 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 12 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2564 จัดซื้อCABLE SPACER PORCELAIN Type 3 จำนวน 2,317 ชุด และ Type 4 จำนวน 672 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 29 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 กันยายน 2563
กบญ.ก.1(B)-กบษ-185-2563 จัดซื้อเคเบิ้ลใต้ดิน ทองแดง 22 เควี 1x240 ต.มม. จำนวน 2,190 เมตร เพื่อใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ในระบบจำหน่าย 22 KV ที่ถูกโจรกรรมบริเวณสี่แยกไทรน้อย พื้นที่ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 1 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 ตุลาคม 2563
กฟภ.กมป.ป-E.63-18/2563 จัดซื้อกระเปาะซิลิกาเจลและถ้วยรองน้ำมัน จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
กฟภ.กมป.ป-E.63-20/2563 จัดซื้อลวดทองแดงแบนหุ้มกระดาษ จำนวน 9 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 15 ตุลาคม 2563
กฟภ.กมป.ป-E.63-13/2563 จัดซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2563