รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
PEA-SPM2-TDDP1-50/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าลำปาง 1 และสถานีไฟฟ้าจอมทอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 11 กุมภาพันธ์ 2564
ต.3 กฟจ.นธ.(กส) 70/2564 จ้างเหมาขุดหลุมปักเสา งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย กฟส.อ.ตากใบ บ.สามแยกสะปอม - บ.โคกม่วง ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.จะนะ(ปบ) 001/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.จะนะ เปลี่ยนจาก 1 เฟส สาย 50 ACSR เป็น 3 เฟส 50 SAC บริเวณสามแยกบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรงงู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 มกราคม 2564
น.3 คสร.(คพ.)24/2564 จัดซื้อ ชั้นวางพัสดุขนาดใหญ่ (Pallet Racking System) และชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 มกราคม 2564
PEA-SPM2-TDDP2-QYA/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าปาย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 10 กุมภาพันธ์ 2564
PEA-SPM2-TDDP1-51/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแม่สอด 1 และสถานีไฟฟ้าสลกบาตร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 10 กุมภาพันธ์ 2564
PEA-M(R)-144/2563 จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.3 (จ.อุทัยธานี) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 10 กุมภาพันธ์ 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)115D/2563 ซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (แบบ 52-1) มอก.354 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)132D/2563 ซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มสายไฟ 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2) แผน4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มกราคม 2564
PEA-TDDP.1(F)-007/2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 7 กม.89+829 - แยกบริษัท UMC และช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 7 กม.89+799 - แยกวัดบางเป้ง จ.ชลบุรี งบ คพจ.1 กลุ่มกับดักฟ้าผ่า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 มกราคม 2564
PEA-TDDP.1(F)-183/2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 (Outgoing) 4 วงจร จ.พระนครศรีอยุธยา งบ คพจ.1 (กลุ่มสายไฟ จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
PEA-C(F)-006/2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ให้บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 20 มกราคม 2564
จจ.นศ.(บห) 006/2563 จ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 16 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 11 มกราคม 2564
PEA-TSDP.9.3(F)-005/2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี. Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านบึง (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 2) – สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 3 จ.ชลบุรี (ฝั่งซ้าย)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 18 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 มกราคม 2564
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)111D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)111D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 28 มกราคม 2564
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)109D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการTR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)109D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
คลง.ก.1กฟอ.คล.(ปบ)001/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าปีงบประมาณ 2564 กฟอ.คลองหลวง
จำนวน 20 ฟีเดอร์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 18 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 มกราคม 2564
ซป.ฉ.1 (จซ) 37/2563 จัดซื้อพัสดุหลักประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 4 รายการ งานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 37/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)119D/2563 จัดซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการล่อฟ้า 20-21 KV. 5 KA ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 18 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 มกราคม 2564
63127526738 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจังส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 11 มกราคม 2564 ถึง 18 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 มกราคม 2564