ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
พท.(บห) 101/2564 ลว. 1 มิถุนายน 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067147685
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบทำการ
1. รหัสพัสดุ 104-002-0001 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 50 แอมป์ (แบบกลม) จำนวน 100 อัน
2. รหัสพัสดุ 104-002-0002 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ (แบบกลม) จำนวน 400 อัน
3. รหัสพัสดุ 104-002-0003 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ (แบบกลม) จำนวน 300 อัน
4. รหัสพัสดุ 104-002-0004 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์ (แบบกลม) จำนวน 300 อัน
5. รหัสพัสดุ 104-003-0102 ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 3 แอมป์ จำนวน 700 เส้น
6. รหัสพัสดุ 104-003-0103 ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 5-6 แอมป์ จำนวน 200 เส้น
7. รหัสพัสดุ 104-003-0105 ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 10 แอมป์ จำนวน 300 เส้น
8. รหัสพัสดุ 104-003-0106 ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 15 แอมป์ จำนวน 300 เส้น
9. รหัสพัสดุ 104-003-0108 ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 25 แอมป์ จำนวน 400 เส้น
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
- บ.เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จก.
รายการที่ 1 ราคา 5,350.- บาท
รายการที่ 2 ราคา 27,392.- บาท
รายการที่ 3 ราคา 22,470.- บาท
รายการที่ 4 ราคา 26,964.- บาท
รายการที่ 5 ราคา 43,442.- บาท
รายการที่ 6 ราคา 12,412.- บาท
รายการที่ 7 ราคา 21,828.- บาท
รายการที่ 8 ราคา 21,828.- บาท
รายการที่ 9 ราคา 33,384.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จก.
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
213,358.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38953-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 387.9 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38953-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 745.0 kB]