ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3กฟจ.อน.(บห)1867/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047381626
รายละเอียด
จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 247,105.80 บาท
2.บริษัท ทริลเลียน เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 250,380.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 247,105.80 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
247,104.80 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34057-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 238.4 kB]