ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)214/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017199318
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Storage Location) ของระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ จำนวน 32 รายการ 32 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
182,615.59 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21659-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 159.6 kB]