ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-017-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077083707
รายละเอียด
จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 123,300 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
7 สิงหาคม 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
27 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
Fax
0-2591-5401
วงเงินงบประมาณ
96,385,172.00 บาท
ราคากลาง
96,573,492.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
4,819,259.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4762-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4762-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 93.8 kB]