ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สข.(บห)1456/64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057111916
รายละเอียด
จัดซื้องานติดตั้งชั้นวางพัสดุและจัดเรียงพัสดุประกอบขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ระยะเวลาขายแบบ
11 พฤษภาคม 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
19 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
074330138
สอบถามทางอีเมล์
pea.songkhla@gmail.com
Fax
074330143
วงเงินงบประมาณ
1,094,610.00 บาท
ราคากลาง
1,094,610.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-35020-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-35020-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 33.4 kB]