ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1บฬ.(บห.)37298/2563 ลว.9 ต.ค.2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงาน คพจ.แผน 4 หม้อแปลง จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 50,100 เควีเอ.
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัทเอชแมคซ์ไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 465,664.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัทเอชแมคซ์ไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 465,664.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
465,664.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและไม่เกินราคากลาง
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา