ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3.บร.(กส.) 99/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017160720
รายละเอียด
จ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ น.ส.อรุณ ปะกลาง บ.รัฐประชา หมู่ 22 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
นายสันติสุข ขันทอง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายสันติสุข ขันทอง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายสันติสุข ขันทอง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
74,285.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20964-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.4 MB]