ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-029-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077039669
รายละเอียด
จัดซื้อ Splicing kit for 115 kV. 300 sq.mm.
ระยะเวลาขายแบบ
10 กรกฎาคม 2563 ถึง 21 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
22 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5316
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,284,000.00 บาท
ราคากลาง
780,030.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1852-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 64.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1852-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 103.9 kB]