ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3บห.35585
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107160797
รายละเอียด
ซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563(ครั้งที่ 11) ผกส.กฟจ.นม2(หทล)12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท DL6 345272.58
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท DL6
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
345,272.58 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12125-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 447.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-12125-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 204.7 kB]