ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1มท.(กป.) 1148/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาขยายเขต คขก.2บ้านหลายทุ่ง ม.5 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วันที่ประกาศผล
25 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
เจริญ ณ มา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เจริญ ณ มา ราคาที่เสนอ 26,986.56 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เจริญ ณ มา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
26,900.00 บาท
หมายเหตุ
ราคาต่ำที่สุด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-85684-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 648.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-85684-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 408.7 kB]