ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.013/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067380790
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
30 มิถุนายน 2563 ถึง 17 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
17,932,446.72 บาท
ราคากลาง
17,932,446.72 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
784,575.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-876-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 182.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-876-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 248.5 kB]