ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.2 อต.(บป.)10/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017192816
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีไม่ชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด ประจำปี 2564 กฟจ.อุตรดิตถ์
ระยะเวลาขายแบบ
13 มกราคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
21 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
05540949
สอบถามทางอีเมล์
Fax
055409680
วงเงินงบประมาณ
1,146,355.20 บาท
ราคากลาง
1,146,355.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17665-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 708.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17665-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 307.8 kB]