ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
e061 เลขที่ ฉ.2 รอ.(กส.)74/2563 ลว. 24 ธ.ค. 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127443096
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหนายไฟฟ้า บ.น้ำใส ม.1 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วันที่อนุมัติ
28 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร้านระวีวรรณวิศวกรรมไฟฟ้า เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 144,880.70 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ร้านระวีวรรณวิศวกรรมไฟฟ้า
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
144,880.70 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา