ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ กผส.(ผอ)104/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027080748
รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564 เป็นเงิน 8,105,442.60 บาท โดยมีคุณสมบัติที่ปรึกษาตามแนบ
ระยะเวลาขายแบบ
2 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
19 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905738
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
11,000,000.00 บาท
ราคากลาง
8,105,442.60 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31276-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 765.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31276-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 146.9 kB]