ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-021-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097026002
รายละเอียด
จัดซื้อระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายแบบ DDoS (Distributed Denied of Service) จำนวน 1 ระบบ
ระยะเวลาขายแบบ
16 กันยายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
5 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5785
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-590-5906
วงเงินงบประมาณ
28,451,300.00 บาท
ราคากลาง
28,451,300.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,422,565.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9215-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 223.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9215-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 51.4 kB]