ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
65I011S192
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057310306
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.7 ต.นครปฐม WBSP-TDD02.4-I-NPMB4.0146 (เลขที่อ้างอิง65I011S192) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
25 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.เอกชัย อิเล็กทริก(2019) ราคาที่เสนอ 167,378.68 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เอกชัย อิเล็กทริก(2019)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
167,378.68 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-85194-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 271.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-85194-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.2 MB]