ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ฉ.2 มห.(คพ.) ข.001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายมิเตอร์ชำรุดจำนวน 10,789 เครื่อง, ขายหม้อแปลงชำรุด 48 เครื่อง (หลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้ราคาสูงสูด)
ระยะเวลาขายแบบ
15 มีนาคม 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
31 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
10:05 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
042-631359
สอบถามทางอีเมล์
Ying082526@gmial.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
435,000.00 บาท
ราคากลาง
435,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-35998-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง