ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 66I041B461
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
66119303395
รายละเอียด
จ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2567
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา
29 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
034425741
สอบถามทางอีเมล์
wanpen.imp@pea.co.th
Fax
034427118
วงเงินงบประมาณ
1,435,000.00 บาท
ราคากลาง
1,435,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-154916-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-154916-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 61.1 kB]