ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 กฟส.กค.(ปบ) 3565/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
กล้องส่องหาความร้อน ผลิตภัณฑ์ FLIR รุ่น FLIR i60 (ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้)
ระยะเวลาขายแบบ
24 มิถุนายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา
1 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 10:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0931927025
สอบถามทางอีเมล์
pullarp.wan@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
400.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-182183-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 791.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง