ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I132S107
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047406228
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนลูกรอกแรงต่ำ, ลูกถ้วยยึดโยง หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท วาตะซัพพลาย เชน จำกัด ราคาที่เสนอ 27,373.81บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท วาตะซัพพลาย เชน จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
27,373.81 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34059-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 241.9 kB]