ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.๒ กฟส.อ.วบ.(บง.)- ๐๙๕/๒๕๖๔
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64117413585
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนการงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ชอง กฟส.อ.วบ. ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา
3 พฤศจิกายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
055-361150
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
749,000.00 บาท
ราคากลาง
749,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-61328-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 583.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-61328-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 507.9 kB]