ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.1(F)-113/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067383434
รายละเอียด
ซื้อเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Outgoing หน้าสถานีไฟฟ้าแก่งคอย จำนวน 2 วงจร, สถานีไฟฟ้าแก่งคอย - บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย) และ สถานีไฟฟ้าแก่งคอย - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ตาม คพจ.1 จ.สระบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
23 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
1 กรกฎาคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
2,285,520.00 บาท
ราคากลาง
2,467,419.98 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-88029-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-88029-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 29.3 kB]