ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ฉ.3 บกว.(กป.)35813
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 4 รายการ รวม 13 ลูก
ระยะเวลาขายแบบ
19 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
2 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
104,748.72 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
5,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง