ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 41/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047423296
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำนวน 9 รายการ
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บ. ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 421,868.90 บาท
บ.คัพฟาควอลลิตี้ จำกัดเสนอราคา 479,895.00 บาท
บ. เอช 2 เค คอปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 534,572.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ. ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 421,868.90 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
421,868.90 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา