ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3 ลบ.(คพ)168/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017214792
รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ 22KV ขนาด 1X50 ต.มม. รหัสพัสดุ 1-02-005-0000
จำนวน 4,500 เมตร
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย 95 บาท
2. บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย 97 บาท
3. บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย 97 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย 95 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
457,425.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา