ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-I(A)-056/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067065013
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพนมทวน จ.กาญจนบุรี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
18 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
1,728,328.20 บาท
ราคากลาง
1,485,641.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38667-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 748.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38667-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 185.4 kB]