ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1ปข.ผคพ113/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067152912
รายละเอียด
จัดซื้อสายอลูมิเนียมเพื่อสำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 084)
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
หจก. เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 429,070.00 บาท
หจก. เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 444,050.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
429,070.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38562-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 96.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38562-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]