ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057021454
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 3,200 ลูก สำหรับแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลของ กฟก.2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
7 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
18 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
3,314,432.00 บาท
ราคากลาง
3,314,432.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34700-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 112.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34700-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 45.7 kB]