ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2สชข.(กป.)0094
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขต คฟม.2 บ้านท่าม่วง (น.ส.มลิสา)
วันที่อนุมัติ
18 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายอุทัย ฤทธิวิชัย เสนอราคา 22538 บาท
นายสุรัตน์ พ่วงแพ เสนอราคา 21173 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายสุรัตน์ พ่วงแพ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
21,173.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา