ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 พนท.(ปบ)094/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ซื้อน้ำมันดีเซล
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.วรรณาออยล์ ราคา 1,000.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.วรรณาออยล์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา