ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 พนท.(สน) 183/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ก่อสร้างขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท วัน ตวน จำกัด
หมายเลขงาน (WBS) C-67-H-PNTCS.0116
วันที่ประกาศผล
25 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,252.80 บาท
นายเฉลิม รักษาญาติ ราคาที่เสนอ 3,220.70 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายเฉลิม รักษาญาติ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
3,220.70 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา