ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-C(G)-115/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087056695
รายละเอียด
จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 1น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ระยะเวลาขายแบบ
11 สิงหาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-9066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
0-2590-9068
วงเงินงบประมาณ
972,052.20 บาท
ราคากลาง
853,860.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5174-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 616.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5174-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 175.5 kB]