ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.๑ นล.(บง)(จปก.)(e-bidding)๐๐๓/๒๕๖๔
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077028335
รายละเอียด
จ้างสำรวจและนำเข้าสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ในพื้นที่ การไฟฟ้าสาขาตำบลนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
29 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-776-407
สอบถามทางอีเมล์
Fax
053-776406
วงเงินงบประมาณ
675,116.97 บาท
ราคากลาง
675,116.97 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45776-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 771.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45776-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 607.4 kB]