ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047147465
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
7 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
18 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0 5324 0126
สอบถามทางอีเมล์
purchasing.n1@pea.co.th
Fax
0 53266 419
วงเงินงบประมาณ
2,709,882.00 บาท
ราคากลาง
2,666,868.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34770-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34770-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 48.0 kB]