ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พจ.(วทพ)35089/2563 ลว. 30 ธ.ค. 63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127517458
รายละเอียด
จ้างเหมาตัดลิดรอนกิ่งไม้รายปี 2564 พท.กฟย.อ.วทพ. ( ฟีดเดอร์ 3/6)
วันที่อนุมัติ
30 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. F3 นางวรรณี 70,700
2. F6 นายพยนต์ 134,000
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. F3 นางวรรณี
2. F6 นายพยนต์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
204,700.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-19912-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 135.5 kB]