ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟจ.ปท.(กส.)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107157607
รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟจ.ปท.-โครงการ คณาสิริ346 เฟส 2(เฉพาะแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอสพลัส อิเล็กทริค จำกัด
ราคา 106,787.07

ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอสพลัส อิเล็กทริค จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
106,787.07 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา