ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1 ชร.(จซ.)116/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067070091
รายละเอียด
ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส/223,159.20 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
223,159.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38303-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 96.4 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38303-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.2 MB]