ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)051D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63047517650
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 3,000 ต้น ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)051D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 พฤษภาคม 2563 ถึง 19 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 พฤษภาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
14,454,630.00 บาท
ราคากลาง
14,454,630.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5611-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5611-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 52.2 kB]