ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-C(F)-006/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017093187
รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ให้บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
20 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-9066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
0-2590-9068
วงเงินงบประมาณ
1,892,490.18 บาท
ราคากลาง
1,146,889.88 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21131-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 890.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21131-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 205.6 kB]