ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 63IAHEB018
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067499695
รายละเอียด
ซื้อสายไฟงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เควี. ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 35(ถ.พระราม 2) จำนวน 1 รายการ (63IAHEB018)
ระยะเวลาขายแบบ
3 กรกฎาคม 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-339140 ต่อ 10326-10328
สอบถามทางอีเมล์
sopita.cha@pea.co.th
Fax
034-332926
วงเงินงบประมาณ
4,295,750.40 บาท
ราคากลาง
4,295,750.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1378-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 419.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1378-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 49.1 kB]