ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 64I031S238
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067220672
รายละเอียด
ปรับปรุงลานคสล. ที่แผนกคลังพัสดุ กฟจ.กาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
15 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
18 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-512555 ต่อ 14750-51
สอบถามทางอีเมล์
narongrit.pan@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
971,774.00 บาท
ราคากลาง
971,774.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-39407-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 528.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-39407-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 76.8 kB]