ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)089D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077173301
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม. ตามแผนงานจัดหาพัสดุรองงานงบผู้ใช้ไฟ
ระยะเวลาขายแบบ
29 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0649919242
สอบถามทางอีเมล์
C2PROCUREMENT@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
605,085.00 บาท
ราคากลาง
605,085.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45757-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45757-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 44.9 kB]