ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.014/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067426124
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข. (53-2) จำนวน 49,200 ลูก เลขที่ PEA(S2)กบญ.014/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
25 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
8 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
1,068,673.20 บาท
ราคากลาง
1,068,673.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-552-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 172.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-552-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 246.2 kB]