ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)065D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057018441
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเสา คอร.ยาว 12.20 ม. จำนวน 1,700 ต้น งบโครงการต่างๆ ไตรมาส 2 ประจำปี 2564 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)065D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
20 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
31 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
13,144,094.00 บาท
ราคากลาง
13,144,094.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-36146-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 121.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-36146-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 46.4 kB]