ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กบญ.ก.1(B)-M-014-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127552892
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เหล็กคอนเคเบิลอากาศ จำนวน 15,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-014-2564
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บจก. กิจพูนชัย
2. บจก. อีร่า
3. บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้
4. บจก. ซิสเต็ม 3
5. บจก. เพรส ควอลิตี้
6. บจก. เด็มโก้ เพาเวอร์
7. บจก. เอส.เจ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่งรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้ เสนอราคา 14,830,200.- บาท
2. บจก. เพรส ควอลิตี้ เสนอราคา 15,051,369.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
14,830,200.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-24081-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 77.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-24081-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 164.0 kB]