ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-014-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127552892
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เหล็กคอนเคเบิลอากาศ จำนวน 15,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-014-2564
ระยะเวลาขายแบบ
2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
24 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868
วงเงินงบประมาณ
21,988,500.00 บาท
ราคากลาง
16,868,550.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-24081-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 160.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-24081-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 129.2 kB]